สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
96008 643 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 5 4
644 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 2 3
96009 601 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-เน้นการทำวิจัย นอกเวลาราชการ 13 13
602 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 9 0
618 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 10 2
96022 602 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 3 4
618 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0
96023 602 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
618 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
96024 123 ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-ศศ.ด. นอกเวลาราชการ 6 16
96025 128 คณิตศาสตร์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
96028 656 พัฒนศึกษาศาสตร์-พัฒนศึกษาศาสตร์ (ปร.ด.) ในเวลาราชการ 2 6
96029 643 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 5 0
644 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 5 1
96034 110 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ด. ในเวลาราชการ 2 2
นอกเวลาราชการ 5 6
96038 602 กายภาพบำบัด-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
618 กายภาพบำบัด-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
96040 128 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 18
นอกเวลาราชการ 10 23
96044 659 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1 เน้นการวิจัย/รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 1 0
นอกเวลาราชการ 4 1
96045 602 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 7
96046 128 จิตวิทยาประยุกต์-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 8 18
96048 633 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-การจัดการนันทนาการ ปร.ด. นอกเวลาราชการ 2 1
650 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-การจัดการกีฬา ปร.ด. นอกเวลาราชการ 2 1
96051 601 วิศวกรรมไฟฟ้า-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 3 0
นอกเวลาราชการ 2 0
96052 110 การศึกษาพิเศษ-กศ.ด. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 6 3
96053 110 การจัดการการอุดมศึกษา-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 3 2
96058 110 จิตวิทยาการแนะแนว-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 3 8
96059 703 ภาษาไทย-ภาษาและวรรณคดีไทย นอกเวลาราชการ 5 3
704 ภาษาไทย-ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกเวลาราชการ 5 4
96061 128 ภาษาและการสื่อสารสากล-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 8 9
96062 128 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 4 0
นอกเวลาราชการ 2 2
96063 110 ศิลปศึกษา-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 6 9
96064 128 ภูมิสารสนเทศ-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 4 2
96065 123 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ด. นอกเวลาราชการ 7 17
96066 601 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 2 0
618 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 2 0
706 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการวิจัย / รับวุฒิ ป.ตรี ในเวลาราชการ 2 0
96067 128 สังคมศึกษา-ปร.ด. ในเวลาราชการ 4 1
นอกเวลาราชการ 9 0
96068 602 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) นอกเวลาราชการ 10 14
618 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) นอกเวลาราชการ 5 2
96069 601 จุลชีววิทยาประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 5 0
602 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 2
618 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร