สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
95002 107 การบริหารการศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 4 12
95010 107 คณิตศาสตร์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 9
นอกเวลาราชการ 13 7
95011 107 เคมี-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 10 2
109 เคมี-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 2
95012 108 จิตวิทยาพัฒนาการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 5 16
95013 107 ชีววิทยา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 8 0
นอกเวลาราชการ 8 6
109 ชีววิทยา-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 1
95014 107 เทคโนโลยีการศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 4 0
นอกเวลาราชการ 8 5
95019 107 ฟิสิกส์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 9 0
109 ฟิสิกส์-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 2
95022 108 ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. ในเวลาราชการ 6 12
นอกเวลาราชการ 6 12
95030 107 วิทยาศาสตรศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 5 2
นอกเวลาราชการ 7 7
95031 109 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-วท.ม. นอกเวลาราชการ 12 6
95057 108 ประวัติศาสตร์-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 12 2
95086 120 การตลาด-บธ.ม. ในเวลาราชการ 19 15
นอกเวลาราชการ 63 21
707 การตลาด-สำหรับผู้บริหาร นอกเวลาราชการ 30 4
95087 120 การจัดการ-บธ.ม. ในเวลาราชการ 23 11
นอกเวลาราชการ 57 17
707 การจัดการ-สำหรับผู้บริหาร นอกเวลาราชการ 30 0
95107 109 วิทยาการการประเมิน-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 1
นอกเวลาราชการ 24 2
95112 117 นวัตกรรมการออกแบบ-ศป.ม. นอกเวลาราชการ 8 2
95114 109 เทคโนโลยีชีวภาพ-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 2
95121 109 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-วท.ม. ในเวลาราชการ 2 1
นอกเวลาราชการ 9 1
95123 516 ทันตกรรมคลินิก-ปริทันตวิทยา ในเวลาราชการ 3 2
518 ทันตกรรมคลินิก-ทันตกรรมประดิษฐ์ ในเวลาราชการ 5 0
698 ทันตกรรมคลินิก-ทันตกรรมบูรณะ ในเวลาราชการ 1 1
95124 109 กายภาพบำบัด-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 9
95127 109 วัสดุศาสตร์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 1
95128 108 สารสนเทศศึกษา-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 7 2
95129 108 ภาษาศาสตร์-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 4 6
95130 107 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 23 11
95138 545 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-การศึกษาปฐมวัย นอกเวลาราชการ 4 1
546 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-การประถมศึกษา ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 6 3
547 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 2 8
548 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 4 8
549 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 3 5
550 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 1 3
551 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในเวลาราชการ 5 1
95140 124 วิศวกรรมโยธา-วศ.ม. ในเวลาราชการ 4 4
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
95142 558 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย นอกเวลาราชการ 10 3
565 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกเวลาราชการ 6 9
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 5
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ในเวลาราชการ 8 5
นอกเวลาราชการ 8 8
95145 566 ศิลปศึกษา-ดนตรีศึกษา(กศ.ม.) นอกเวลาราชการ 2 4
653 ศิลปศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา(กศ.ม.) นอกเวลาราชการ 15 1
655 ศิลปศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.ม.) นอกเวลาราชการ 10 9
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 6 4
95148 108 จิตวิทยาประยุกต์-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 10 19
95149 108 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 12 5
95152 124 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.ม. ในเวลาราชการ 8 0
95154 109 วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล-วท.ม. ในเวลาราชการ 6 42
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 14 16
95156 108 เศรษฐศาสตร์การจัดการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 9 2
95157 107 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-กศ.ม. นอกเวลาราชการ 16 14
95158 107 จิตวิทยาการแนะแนว-กศ.ม. ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 12 3
95160 107 การจัดการการอุดมศึกษา-กศ.ม. นอกเวลาราชการ 10 12
95161 109 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 1
95162 700 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นอกเวลาราชการ 15 14
701 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-นวัตกรรมสื่อสาร นอกเวลาราชการ 13 0
702 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-การสื่อสารสุขภาพ นอกเวลาราชการ 15 5
95164 125 นโยบายและการจัดการสาธารณะ-รป.ม. ในเวลาราชการ 4 1
นอกเวลาราชการ 12 12
95165 109 การจัดการตราสินสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)-วท.ม. นอกเวลาราชการ 15 1
95167 109 วิทยาการข้อมูล-วท.ม. นอกเวลาราชการ 5 18
95168 108 การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ-ศศ.ม. ในเวลาราชการ 10 2
นอกเวลาราชการ 17 4
95169 108 การจัดการทางสังคม-ศศ.ม. ในเวลาราชการ 15 0
นอกเวลาราชการ 21 9
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ในเวลาราชการ 6 1
95171 108 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 7 4
95172 109 จุลชีววิทยาประยุกต์-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 5
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 21 13
95177 109 การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม-วท.ม. นอกเวลาราชการ 10 6
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร