สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
96004 110 เทคโนโลยีการศึกษา-กศ.ด. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
96008 643 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 5 2
644 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 5 1
96009 601 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-เน้นการทำวิจัย นอกเวลาราชการ 15 2
602 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 10 1
618 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 10 0
96022 602 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 3 0
618 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0
96023 602 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
618 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
96024 123 ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-ศศ.ด. นอกเวลาราชการ 10 4
96025 110 คณิตศาสตร์-กศ.ด. ในเวลาราชการ 5 10
128 คณิตศาสตร์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
96028 656 พัฒนศึกษาศาสตร์-พัฒนศึกษาศาสตร์ (ปร.ด.) ในเวลาราชการ 5 4
นอกเวลาราชการ 5 11
96029 643 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 5 0
644 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 5 0
96034 110 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ด. ในเวลาราชการ 3 1
นอกเวลาราชการ 7 3
96038 602 กายภาพบำบัด-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
618 กายภาพบำบัด-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
96040 128 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-ปร.ด. ในเวลาราชการ 15 6
96042 602 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 5
นอกเวลาราชการ 10 17
96044 659 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1 เน้นการวิจัย/รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 1 0
นอกเวลาราชการ 4 0
96045 602 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
96046 128 จิตวิทยาประยุกต์-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 15 17
96048 633 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-การจัดการนันทนาการ ปร.ด. นอกเวลาราชการ 5 1
650 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-การจัดการกีฬา ปร.ด. นอกเวลาราชการ 5 2
96051 601 วิศวกรรมไฟฟ้า-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 3 0
นอกเวลาราชการ 2 0
96052 110 การศึกษาพิเศษ-กศ.ด. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 10 6
96053 110 การจัดการการอุดมศึกษา-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 5 2
96054 128 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 10 22
96058 110 จิตวิทยาการแนะแนว-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 10 10
96059 703 ภาษาไทย-ภาษาและวรรณคดีไทย นอกเวลาราชการ 5 1
704 ภาษาไทย-ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกเวลาราชการ 5 3
96061 128 ภาษาและการสื่อสารสากล-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 10 2
96062 601 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 4 0
นอกเวลาราชการ 2 0
96063 110 ศิลปศึกษา-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 10 4
96064 128 ภูมิสารสนเทศ-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 1
96065 123 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ด. นอกเวลาราชการ 10 3
96066 601 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 2 0
602 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 4 5
618 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 2 0
706 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการวิจัย / รับวุฒิ ป.ตรี ในเวลาราชการ 2 0
96067 128 สังคมศึกษา-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 10 1
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร