สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
96009 601 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ปกติ 10 1
96063 110 ศิลปศึกษา-กศ.ด. ปกติ 5 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร