สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
96022 602 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 3 0
618 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0
96023 602 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 3 0
618 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0
96025 110 คณิตศาสตร์-กศ.ด. ในเวลาราชการ 3 1
128 คณิตศาสตร์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
96029 643 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 2 0
644 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 2 0
96042 602 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 5
96043 110 การบริหารการศึกษา-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 5 22
96044 659 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1 เน้นการวิจัย/รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 2 1
นอกเวลาราชการ 3 0
96051 601 วิศวกรรมไฟฟ้า-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 2 0
นอกเวลาราชการ 1 0
96052 110 การศึกษาพิเศษ-กศ.ด. ในเวลาราชการ 15 0
96054 128 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 10 10
96062 128 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 3 1
นอกเวลาราชการ 3 0
96064 128 ภูมิสารสนเทศ-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 5 0
96066 602 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
618 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0
706 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการวิจัย / รับวุฒิ ป.ตรี ในเวลาราชการ 1 0
96067 128 สังคมศึกษา-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 10 1
96069 601 จุลชีววิทยาประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 5 0
602 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
618 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
96100 110 การพัฒนาและการจัดการการศึกษา-กศ.ด. 2 สภาพ (ในและนอกเวลาราชการ) 30 13
96101 708 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา นอกเวลาราชการ 10 5
709 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา นอกเวลาราชการ 10 6
96103 601 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-เน้นการทำวิจัย นอกเวลาราชการ 13 1
602 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) นอกเวลาราชการ 13 11
618 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) นอกเวลาราชการ 13 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร