สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
95010 107 คณิตศาสตร์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 11 0
95011 107 เคมี-กศ.ม. ในเวลาราชการ 8 0
นอกเวลาราชการ 8 1
95013 107 ชีววิทยา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 9 0
นอกเวลาราชการ 8 0
109 ชีววิทยา-วท.ม. ในเวลาราชการ 4 0
95019 107 ฟิสิกส์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
109 ฟิสิกส์-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
95114 109 เทคโนโลยีชีวภาพ-วท.ม. ในเวลาราชการ 8 0
95121 109 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 2
นอกเวลาราชการ 8 0
95127 109 วัสดุศาสตร์-วท.ม. ในเวลาราชการ 4 0
95138 545 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-การศึกษาปฐมวัย ในเวลาราชการ 5 0
546 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-การประถมศึกษา ในเวลาราชการ 5 0
547 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ในเวลาราชการ 5 0
548 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ในเวลาราชการ 5 0
549 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในเวลาราชการ 5 0
550 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในเวลาราชการ 5 0
551 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในเวลาราชการ 5 0
95140 124 วิศวกรรมโยธา-วศ.ม. ในเวลาราชการ 9 0
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 4 0
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 4 0
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. นอกเวลาราชการ 5 0
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 1
นอกเวลาราชการ 5 1
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 5 1
95152 124 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.ม. นอกเวลาราชการ 4 0
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 11 9
95156 108 เศรษฐศาสตร์การจัดการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 8 0
95157 107 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา-กศ.ม. นอกเวลาราชการ 15 10
95159 107 การศึกษาพิเศษ-กศ.ม. ในเวลาราชการ 15 1
95162 700 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นอกเวลาราชการ 11 1
701 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-นวัตกรรมสื่อสาร นอกเวลาราชการ 13 0
702 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-การสื่อสารสุขภาพ นอกเวลาราชการ 13 1
95165 109 การจัดการตราสินสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)-วท.ม. นอกเวลาราชการ 4 0
95169 108 การจัดการทางสังคม-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 3 4
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ในเวลาราชการ 15 0
95172 109 จุลชีววิทยาประยุกต์-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 1
นอกเวลาราชการ 15 2
95177 109 การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม-วท.ม. นอกเวลาราชการ 7 0
95179 107 การพัฒนาและการจัดการการศึกษา-กศ.ม. 2 สภาพ (ในและนอกเวลาราชการ) 30 6
95180 708 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 15 6
709 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 15 0
95184 116 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-ศ.ม. นอกเวลาราชการ 10 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร