สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
96004 110 เทคโนโลยีการศึกษา-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 1 1
96008 643 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 5 0
644 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 5 1
96009 601 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-เน้นการทำวิจัย นอกเวลาราชการ 4 1
602 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 4 4
618 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
96022 602 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 3 0
618 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0
96023 602 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 2
618 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
96024 123 ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-ศศ.ด. นอกเวลาราชการ 10 0
96025 110 คณิตศาสตร์-กศ.ด. ในเวลาราชการ 3 0
128 คณิตศาสตร์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
96028 128 พัฒนศึกษาศาสตร์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 1 4
96029 643 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 3 0
644 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 3 1
96034 110 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ด. ในเวลาราชการ 1 3
96038 602 กายภาพบำบัด-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 4 0
618 กายภาพบำบัด-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
96044 659 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1 เน้นการวิจัย/รับวุฒิ ป.โท) นอกเวลาราชการ 3 0
96045 602 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 2 2
96046 128 จิตวิทยาประยุกต์-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 9 9
96051 601 วิศวกรรมไฟฟ้า-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
96059 703 ภาษาไทย-ภาษาและวรรณคดีไทย นอกเวลาราชการ 5 0
704 ภาษาไทย-ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกเวลาราชการ 4 0
96061 128 ภาษาและการสื่อสารสากล-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 8 5
96062 128 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 3 0
นอกเวลาราชการ 3 0
96063 110 ศิลปศึกษา-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 8 3
96064 128 ภูมิสารสนเทศ-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
96065 123 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ด. นอกเวลาราชการ 9 1
96066 601 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 1 0
602 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
618 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0
706 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการวิจัย / รับวุฒิ ป.ตรี ในเวลาราชการ 1 0
96067 128 สังคมศึกษา-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 10 0
96068 602 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) นอกเวลาราชการ 6 0
618 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) นอกเวลาราชการ 5 0
96069 601 จุลชีววิทยาประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 5 0
602 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
618 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร