สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
95010 107 คณิตศาสตร์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 12 2
95011 107 เคมี-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 8 0
109 เคมี-วท.ม. ในเวลาราชการ 6 2
95012 108 จิตวิทยาพัฒนาการ-ศศ.ม. ในเวลาราชการ 12 6
95013 107 ชีววิทยา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 1
นอกเวลาราชการ 9 3
109 ชีววิทยา-วท.ม. ในเวลาราชการ 4 0
95014 107 เทคโนโลยีการศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 4 0
นอกเวลาราชการ 6 3
95019 107 ฟิสิกส์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 1
109 ฟิสิกส์-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
95022 108 ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 5 18
95030 107 วิทยาศาสตรศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 5 2
นอกเวลาราชการ 6 3
95031 109 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-วท.ม. นอกเวลาราชการ 2 2
95057 108 ประวัติศาสตร์-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 13 2
95086 120 การตลาด-บธ.ม. ในเวลาราชการ 15 5
นอกเวลาราชการ 39 12
95087 120 การจัดการ-บธ.ม. ในเวลาราชการ 23 8
นอกเวลาราชการ 32 16
95112 117 นวัตกรรมการออกแบบ-ศป.ม. นอกเวลาราชการ 5 2
95114 109 เทคโนโลยีชีวภาพ-วท.ม. ในเวลาราชการ 9 0
95121 109 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 10 1
95123 516 ทันตกรรมคลินิก-ปริทันตวิทยา ในเวลาราชการ 5 1
518 ทันตกรรมคลินิก-ทันตกรรมประดิษฐ์ ในเวลาราชการ 2 1
698 ทันตกรรมคลินิก-ทันตกรรมบูรณะ ในเวลาราชการ 2 0
95124 109 กายภาพบำบัด-วท.ม. ในเวลาราชการ 8 3
95127 109 วัสดุศาสตร์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 1
95128 108 สารสนเทศศึกษา-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 11 2
95130 107 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 4 2
นอกเวลาราชการ 12 3
95138 545 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-การศึกษาปฐมวัย ในเวลาราชการ 5 0
546 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-การประถมศึกษา ในเวลาราชการ 5 0
547 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ในเวลาราชการ 5 0
548 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ในเวลาราชการ 4 0
549 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในเวลาราชการ 5 0
551 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในเวลาราชการ 5 0
95140 124 วิศวกรรมโยธา-วศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ในเวลาราชการ 4 0
นอกเวลาราชการ 3 0
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ในเวลาราชการ 4 2
นอกเวลาราชการ 3 0
95142 558 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย นอกเวลาราชการ 8 6
565 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกเวลาราชการ 4 9
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. นอกเวลาราชการ 5 1
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 9 4
95145 566 ศิลปศึกษา-ดนตรีศึกษา(กศ.ม.) นอกเวลาราชการ 9 5
653 ศิลปศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา(กศ.ม.) นอกเวลาราชการ 15 7
655 ศิลปศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.ม.) นอกเวลาราชการ 14 1
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 2
นอกเวลาราชการ 7 0
95148 108 จิตวิทยาประยุกต์-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 16 17
95149 108 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 12 3
95152 124 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.ม. ในเวลาราชการ 5 5
นอกเวลาราชการ 5 0
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 15 1
95161 109 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0
95162 700 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นอกเวลาราชการ 12 3
701 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-นวัตกรรมสื่อสาร นอกเวลาราชการ 15 1
702 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-การสื่อสารสุขภาพ นอกเวลาราชการ 13 0
95164 125 นโยบายและการจัดการสาธารณะ-รป.ม. ในเวลาราชการ 3 0
นอกเวลาราชการ 13 9
95165 109 การจัดการตราสินสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)-วท.ม. นอกเวลาราชการ 5 0
95168 108 การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ-ศศ.ม. ในเวลาราชการ 5 3
นอกเวลาราชการ 20 0
95169 108 การจัดการทางสังคม-ศศ.ม. ในเวลาราชการ 15 1
นอกเวลาราชการ 27 3
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ในเวลาราชการ 15 0
95171 108 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 11 0
95172 109 จุลชีววิทยาประยุกต์-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 8 0
นอกเวลาราชการ 16 1
95177 109 การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม-วท.ม. นอกเวลาราชการ 10 0
95178 109 ทันตกรรมผู้สูงอายุ-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0
95182 108 ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 10 6
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร