สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
95010 107 คณิตศาสตร์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 15 3
95011 107 เคมี-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 10 2
109 เคมี-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 4
95012 108 จิตวิทยาพัฒนาการ-ศศ.ม. ในเวลาราชการ 20 9
95013 107 ชีววิทยา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 10 1
109 ชีววิทยา-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 1
95014 107 เทคโนโลยีการศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 10 7
95019 107 ฟิสิกส์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
109 ฟิสิกส์-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
95022 108 ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 10 15
95030 107 วิทยาศาสตรศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 10 4
95031 109 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-วท.ม. นอกเวลาราชการ 5 4
95057 108 ประวัติศาสตร์-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 15 2
95086 120 การตลาด-บธ.ม. ในเวลาราชการ 30 16
นอกเวลาราชการ 50 14
95087 120 การจัดการ-บธ.ม. ในเวลาราชการ 30 7
นอกเวลาราชการ 50 18
95098 109 ตจวิทยา-วท.ม. ในเวลาราชการ 8 34
95107 109 วิทยาการการประเมิน-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 25 1
95112 117 นวัตกรรมการออกแบบ-ศป.ม. นอกเวลาราชการ 10 5
95114 109 เทคโนโลยีชีวภาพ-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 1
95121 109 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 10 0
95123 516 ทันตกรรมคลินิก-ปริทันตวิทยา ในเวลาราชการ 5 0
517 ทันตกรรมคลินิก-วิทยาเอ็นโดดอนต์ ในเวลาราชการ 5 27
518 ทันตกรรมคลินิก-ทันตกรรมประดิษฐ์ ในเวลาราชการ 5 4
698 ทันตกรรมคลินิก-ทันตกรรมบูรณะ ในเวลาราชการ 5 4
95124 109 กายภาพบำบัด-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 3
95127 109 วัสดุศาสตร์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0
95128 108 สารสนเทศศึกษา-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 15 5
95130 107 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 7
นอกเวลาราชการ 20 10
95138 545 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-การศึกษาปฐมวัย ในเวลาราชการ 5 0
546 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-การประถมศึกษา ในเวลาราชการ 5 0
547 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ในเวลาราชการ 5 0
548 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ในเวลาราชการ 5 1
549 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในเวลาราชการ 5 0
550 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในเวลาราชการ 5 0
551 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในเวลาราชการ 5 0
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ในเวลาราชการ 5 2
นอกเวลาราชการ 5 1
95142 558 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย นอกเวลาราชการ 10 4
565 ภาษาไทย-วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกเวลาราชการ 10 19
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. นอกเวลาราชการ 5 0
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 10 1
95145 566 ศิลปศึกษา-ดนตรีศึกษา(กศ.ม.) นอกเวลาราชการ 15 6
655 ศิลปศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.ม.) นอกเวลาราชการ 15 2
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 10 3
95148 108 จิตวิทยาประยุกต์-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 30 18
95149 108 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 15 3
95152 124 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.ม. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
95154 109 วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล-วท.ม. ในเวลาราชการ 6 47
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 20 5
95161 109 ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 1
95162 700 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นอกเวลาราชการ 15 4
701 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-นวัตกรรมสื่อสาร นอกเวลาราชการ 15 0
702 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-การสื่อสารสุขภาพ นอกเวลาราชการ 15 2
95164 125 นโยบายและการจัดการสาธารณะ-รป.ม. ในเวลาราชการ 5 2
นอกเวลาราชการ 20 7
95165 109 การจัดการตราสินสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)-วท.ม. นอกเวลาราชการ 5 0
95167 109 วิทยาการข้อมูล-วท.ม. นอกเวลาราชการ 40 55
95168 108 การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ-ศศ.ม. ในเวลาราชการ 10 5
นอกเวลาราชการ 20 0
95169 108 การจัดการทางสังคม-ศศ.ม. ในเวลาราชการ 15 0
นอกเวลาราชการ 30 6
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ในเวลาราชการ 15 0
95171 108 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 15 4
95172 109 จุลชีววิทยาประยุกต์-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 9 0
นอกเวลาราชการ 20 5
95177 109 การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม-วท.ม. นอกเวลาราชการ 10 0
95178 109 ทันตกรรมผู้สูงอายุ-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร