สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
96022 602 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 1 0
618 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 1 0
96023 602 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0
618 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0
96025 128 คณิตศาสตร์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 1
96029 643 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 5 0
644 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 5 0
96034 110 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ด. ในเวลาราชการ 1 2
นอกเวลาราชการ 1 2
96044 659 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1 เน้นการวิจัย/รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 1 1
นอกเวลาราชการ 4 0
96048 633 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-การจัดการนันทนาการ ปร.ด. นอกเวลาราชการ 2 0
650 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-การจัดการกีฬา ปร.ด. นอกเวลาราชการ 2 0
96051 601 วิศวกรรมไฟฟ้า-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 3 0
นอกเวลาราชการ 2 0
96061 128 ภาษาและการสื่อสารสากล-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 10 7
96062 128 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 3 0
นอกเวลาราชการ 1 0
96064 128 ภูมิสารสนเทศ-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 3 0
96066 601 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 1 0
602 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 4 0
618 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 4 0
706 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการวิจัย / รับวุฒิ ป.ตรี ในเวลาราชการ 1 0
96067 128 สังคมศึกษา-ปร.ด. ในเวลาราชการ 2 6
นอกเวลาราชการ 10 0
96069 601 จุลชีววิทยาประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 3 0
602 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 3 0
618 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร