สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
95010 107 คณิตศาสตร์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 9 0
นอกเวลาราชการ 11 1
95011 107 เคมี-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 1
นอกเวลาราชการ 10 0
95013 107 ชีววิทยา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 8 0
นอกเวลาราชการ 5 0
109 ชีววิทยา-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0
95019 107 ฟิสิกส์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0
109 ฟิสิกส์-วท.ม. ในเวลาราชการ 8 0
95022 108 ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 3 11
95057 108 ประวัติศาสตร์-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 10 0
95086 707 การตลาด-สำหรับผู้บริหาร นอกเวลาราชการ 30 4
95087 707 การจัดการ-สำหรับผู้บริหาร นอกเวลาราชการ 30 1
95107 109 วิทยาการการประเมิน-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 22 1
95114 109 เทคโนโลยีชีวภาพ-วท.ม. ในเวลาราชการ 8 1
95121 109 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-วท.ม. ในเวลาราชการ 4 0
นอกเวลาราชการ 9 0
95127 109 วัสดุศาสตร์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0
95130 107 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 1
นอกเวลาราชการ 10 0
95140 124 วิศวกรรมโยธา-วศ.ม. ในเวลาราชการ 1 2
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 1
นอกเวลาราชการ 1 0
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ในเวลาราชการ 6 1
นอกเวลาราชการ 3 0
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0
นอกเวลาราชการ 7 0
95149 108 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 8 1
95152 124 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.ม. ในเวลาราชการ 5 0
นอกเวลาราชการ 5 0
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 5 0
95156 108 เศรษฐศาสตร์การจัดการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 7 2
95162 700 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นอกเวลาราชการ 5 2
701 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-นวัตกรรมสื่อสาร นอกเวลาราชการ 14 0
702 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-การสื่อสารสุขภาพ นอกเวลาราชการ 11 0
95164 125 นโยบายและการจัดการสาธารณะ-รป.ม. ในเวลาราชการ 4 0
นอกเวลาราชการ 8 2
95165 109 การจัดการตราสินสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)-วท.ม. นอกเวลาราชการ 5 0
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ในเวลาราชการ 14 0
95172 109 จุลชีววิทยาประยุกต์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 1
นอกเวลาราชการ 11 1
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร