สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
01001 194 จิตวิทยา-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 10 312
01021 194 ปรัชญาและศาสนา-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 10 25
01026 194 ภาษาไทย (กศ.บ.) -โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 15 37
01124 194 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 22
01126 194 ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 6 3
01127 194 ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 3 4
01132 194 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 3 3
02001 194 คณิตศาสตร์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 10 11
02002 194 เคมี-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 8 13
02003 194 ชีววิทยา-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 7 14
02004 194 ฟิสิกส์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 6 2
02008 194 สถิติ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 6 15
02010 194 วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 15 138
02014 194 จุลชีววิทยา-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 7 11
02031 194 วิศวกรรมข้อมูล-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 10 15
02107 194 วัสดุศาสตร์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 8 7
03001 194 ประวัติศาสตร์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 3 25
217 ประวัติศาสตร์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล (โครงการพิเศษ) ปกติ 3 3
03115 194 การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 20
217 การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล (โครงการพิเศษ) ปกติ 2 1
03116 194 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 15
217 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล (โครงการพิเศษ) ปกติ 2 2
04007 194 ผู้นำนันทนาการ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 5
04100 194 สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 3 12
04101 194 พลศึกษา(กศ.บ.)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 1 3
04102 194 สุขศึกษา(กศ.บ.)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 3 5
04121 194 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 12
04123 194 อนามัยสิ่งแวดล้อม-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 2
04124 194 สาธารณสุขชุมชน-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 18
04125 194 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 14
06001 194 พยาบาลศาสตร์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 40 259
09001 194 วิศวกรรมเคมี-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 1 10
09002 194 วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 21
09004 194 วิศวกรรมโยธา-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 42
09005 194 วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 12
09011 194 วิศวกรรมชีวการแพทย์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 3 70
09012 194 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 1 37
09013 194 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 3 19
09015 194 วิศวกรรมโลจิสติกส์-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 10
09018 194 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 1 3
09019 194 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 0
09021 194 วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 2
09024 194 วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 3 11
09025 194 วิศวกรรมปิโตเลียมและพลังงานหมุนเวียน-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 2
12010 194 เภสัชกรรมอุตสาหการ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 2 47
47001 194 การจัดการภูมิสังคม-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 10 1
47002 194 การจัดการภูมิวัฒนธรรม-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 10 0
47005 194 นวัตกรรมเกษตร-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 7 1
47006 194 การจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 7 0
49002 194 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 19
66005 194 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 3 3
66006 194 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 31
67001 194 กายภาพบำบัด-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 10 161
67002 194 การส่งเสริมสุขภาพ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 10
67003 194 กิจกรรมบำบัด-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 4 26
68001 194 การบัญชี-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 44 370
217 การบัญชี-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล (โครงการพิเศษ) ปกติ 24 30
68002 194 การตลาด-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 25 296
217 การตลาด-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 29
68004 194 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 25 66
217 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 1
68005 194 ธุรกิจระหว่างประเทศ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 50 196
217 ธุรกิจระหว่างประเทศ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล (โครงการพิเศษ) ปกติ 25 23
70008 194 การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 10
71001 194 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 10 28
71003 194 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 15
71004 194 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 5 13
71005 194 นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ-โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ปกติ 1 1
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร