สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
47001 183 การจัดการภูมิสังคม-โครงการบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย ปกติ 2 2
47002 183 การจัดการภูมิวัฒนธรรม-โครงการบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย ปกติ 2 1
47005 183 นวัตกรรมเกษตร-โครงการบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย ปกติ 2 3
47006 183 การจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน-โครงการบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย ปกติ 2 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร