สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
01001 163 จิตวิทยา-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 5 19
01021 163 ปรัชญาและศาสนา-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 10 3
01131 163 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 10 2
02002 163 เคมี-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 1 0
02003 163 ชีววิทยา-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 0
02004 163 ฟิสิกส์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 3 0
02008 163 สถิติ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 6 0
02010 163 วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 4
02014 163 จุลชีววิทยา-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 1 1
02031 163 วิศวกรรมข้อมูล-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 1
03001 163 ประวัติศาสตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 1
210 ประวัติศาสตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย (โครงการพิเศษ) ปกติ 2 0
03102 163 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 10 1
03108 163 รัฐประศาสนศาสตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 1 4
03109 163 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 1 5
210 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย (โครงการพิเศษ) ปกติ 1 0
03110 163 การเมืองการปกครอง-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 1 2
210 การเมืองการปกครอง-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย (โครงการพิเศษ) ปกติ 1 0
03115 163 การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 0
210 การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย (โครงการพิเศษ) ปกติ 2 0
03116 163 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 0
210 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย (โครงการพิเศษ) ปกติ 2 0
03117 163 นิติศาสตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 10 15
210 นิติศาสตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 2
04007 163 ผู้นำนันทนาการ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 3 0
04101 163 พลศึกษา(กศ.บ.)-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 1 0
06001 163 พยาบาลศาสตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 10 8
09002 163 วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 4
09004 163 วิศวกรรมโยธา-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 3 4
09005 163 วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 1
09011 163 วิศวกรรมชีวการแพทย์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 4
09012 163 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 4
09013 163 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 2
09015 163 วิศวกรรมโลจิสติกส์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 0
09019 163 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 3 0
09021 163 วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 3 0
09024 163 วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 0
09025 163 วิศวกรรมปิโตเลียมและพลังงานหมุนเวียน-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 3 0
11001 163 ทันตแพทยศาสตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 4 83
12010 163 เภสัชกรรมอุตสาหการ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 15
30001 163 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 6
30002 163 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 5
30009 163 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 3
30010 163 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 2
30011 163 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 5
30013 163 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 10
30016 163 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 7
30017 163 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 3
30019 163 การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 2
30021 163 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 0
30022 163 การจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 6
47001 163 การจัดการภูมิสังคม-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 3 0
47002 163 การจัดการภูมิวัฒนธรรม-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 3 0
47005 163 นวัตกรรมเกษตร-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 6 0
47006 163 การจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 6 0
49001 163 เศรษฐศาสตร์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 5 6
49002 163 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 5 4
66006 163 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 5 3
67001 163 กายภาพบำบัด-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 1 6
67003 163 กิจกรรมบำบัด-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 1 2
68001 163 การบัญชี-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 1 5
210 การบัญชี-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย (โครงการพิเศษ) ปกติ 1 0
68005 163 ธุรกิจระหว่างประเทศ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 15 9
210 ธุรกิจระหว่างประเทศ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย (โครงการพิเศษ) ปกติ 5 2
69001 163 อัญมณีและเครื่องประดับ-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 5 0
69002 163 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 2 0
70008 163 การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย ปกติ 5 1
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร