สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
01001 054 จิตวิทยา-ผู้พิการ ปกติ 2 1
30002 054 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-ผู้พิการ ปกติ 1 2
30010 054 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-ผู้พิการ ปกติ 1 0
30011 054 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-ผู้พิการ ปกติ 1 1
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร