สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
69001 212 อัญมณีและเครื่องประดับ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปกติ 10 7
69002 212 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปกติ 10 10
69003 212 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง-โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปกติ 24 105
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร