สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
30001 184 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 20 144
30002 184 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 10 58
30003 184 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 10 27
30009 184 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 14 67
30010 184 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 3 13
30011 184 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 9 60
30013 184 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 12 210
30016 184 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 12 278
30017 184 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 10 64
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร