สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
10005 178 ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 47
10006 178 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 73
10007 178 ดุริยางคศาสตร์สากล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 30 95
10011 178 ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 104
10013 178 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 105
10015 178 ทัศนศิลป์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 115
10043 178 การออกแบบสื่อสาร-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 326
10048 178 ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 25 139
10050 178 นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 70
10051 178 ศิลปศึกษา (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 105
10052 178 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 18
10053 178 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 22
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร