สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
09015 182 วิศวกรรมโลจิสติกส์-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 30 6
09018 182 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 20 5
30001 182 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 9
30002 182 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 7
30003 182 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 2
30009 182 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 3 3
30010 182 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 3 0
30011 182 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 3 2
30013 182 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 5
30016 182 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 8
30017 182 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 3
69001 182 อัญมณีและเครื่องประดับ-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 0
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร