สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
01005 181 ภาษาอังกฤษ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 805
01021 181 ปรัชญาและศาสนา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 27
01026 181 ภาษาไทย (กศ.บ.) -โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 97
01115 181 ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 160
02001 181 คณิตศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 15 80
02002 181 เคมี-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 90
02003 181 ชีววิทยา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 22 100
02004 181 ฟิสิกส์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 22 24
02010 181 วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 25 36
02107 181 วัสดุศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 23
03001 181 ประวัติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 2 14
03023 181 สังคมศึกษา (กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 210
03102 181 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 25
208 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 5 1
03108 181 รัฐประศาสนศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 35 147
03109 181 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 35 221
208 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 20 17
03110 181 การเมืองการปกครอง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 35 179
03115 181 การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 96
208 การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 11
03116 181 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 31
208 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 3
03117 181 นิติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 186
208 นิติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 40
04007 181 ผู้นำนันทนาการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 96
04100 181 สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 4 63
04101 181 พลศึกษา(กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 139
04102 181 สุขศึกษา(กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 29
04121 181 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 25 142
05044 181 อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 3
05106 181 การศึกษาตลอดชีวิต(เอกคู่)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 241
05108 181 จิตวิทยาและการแนะแนว-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 70
05109 181 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน(เอกคู่)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 66
05110 181 อุตสาหกรรมศึกษา(เอกคู่)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 19
05200 181 จิตวิทยาและการแนะแนว(เอกคู่)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 77
09001 181 วิศวกรรมเคมี-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 72
09002 181 วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 40 110
09004 181 วิศวกรรมโยธา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 104
09005 181 วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 27
09011 181 วิศวกรรมชีวการแพทย์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 262
09012 181 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 84
09013 181 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 83
09014 181 วิศวกรรมโทรคมนาคม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 13
11001 181 ทันตแพทยศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 51
30001 181 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 54
30002 181 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 2 56
30003 181 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 29
30009 181 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 71
30010 181 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 16
30011 181 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 2 70
30013 181 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 218
30016 181 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 176
30017 181 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 55
47001 181 การจัดการภูมิสังคม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 16
47002 181 การจัดการภูมิวัฒนธรรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 16
49001 181 เศรษฐศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 223
66004 181 การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 15 210
67001 181 กายภาพบำบัด-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 386
67002 181 การส่งเสริมสุขภาพ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 8 65
68002 181 การตลาด-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 196
68003 181 การเงิน-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 75
68004 181 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 236
208 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 107
69001 181 อัญมณีและเครื่องประดับ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 4
69002 181 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 10
69003 181 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 1 10
70007 181 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 15 21
70008 181 การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 35 29
71001 181 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 149
71004 181 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 65
71005 181 นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 34 29
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร