สถิติการสมัคร

รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวนที่เปิดรับ
**
จำนวนผู้สมัคร
*
01124 006 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 100 141
01125 006 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 30 26
09019 006 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 20 27
09020 006 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 30 4
09021 006 วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 15 4
49002 006 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 5 17
70007 006 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 30 28
70008 006 การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 30 24
0 อันดับยอดนิยม

* จำนวนผู้สมัคร (เฉพาะที่ชำระเงินแล้ว)
** จำนวนที่เปิดรับดูที่รายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร