Q&A

การสมัคร
คำถาม ไม่สามารถสมัครสมาชิกในระบบได้ เนื่องจาก ระบบขึ้นข้อความแจ้งว่า มีผู้ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้แล้ว
คำตอบ เนื่องจากผู้สมัครเคยสมัครสมาชิกกับทางมหาวิทยาลัย ให้ส่งข้อมูล ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาที่ E mail : admission@g.swu.ac.th ให้ระบุหัวข้อ ขอยกเลิกการสมัครสมาชิก ระดับบัณฑิตศึกษา
คำถาม
คำตอบ