รายละเอียด

โครงการร่วมฯ

ปริญญาตรี โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

วันที่รับสมัคร 04/03/2024 ถึง วันที่ 07/05/2024

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
12011 213 เภสัชศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)-หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ ปกติ 10 0 04/03/2024 - 07/05/2024 -