รายละเอียด

โครงการร่วมฯ

ปริญญาตรี โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

วันที่รับสมัคร 08/03/2021 ถึง วันที่ 14/05/2021

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
12011 213 เภสัชศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)-หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ ปกติ 10 2 08/03/2021 - 14/05/2021