รายละเอียด

ผู้พิการ

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
01001 054 จิตวิทยา-ผู้พิการ ปกติ 2 1 02/12/2019 - 15/12/2019
30002 054 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-ผู้พิการ ปกติ 1 2 02/12/2019 - 15/12/2019
30010 054 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-ผู้พิการ ปกติ 1 0 02/12/2019 - 15/12/2019
30011 054 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-ผู้พิการ ปกติ 1 1 02/12/2019 - 15/12/2019