รายละเอียด

โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
69001 212 อัญมณีและเครื่องประดับ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปกติ 10 7 02/12/2019 - 15/12/2019
69002 212 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปกติ 10 10 02/12/2019 - 15/12/2019
69003 212 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง-โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปกติ 24 105 02/12/2019 - 15/12/2019