รายละเอียด

โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมฯ

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
30001 184 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 20 148 02/12/2019 - 15/12/2019
30002 184 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 10 60 02/12/2019 - 15/12/2019
30003 184 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 10 27 02/12/2019 - 15/12/2019
30009 184 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 14 69 02/12/2019 - 15/12/2019
30010 184 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 3 15 02/12/2019 - 15/12/2019
30011 184 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 9 65 02/12/2019 - 15/12/2019
30013 184 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 12 217 02/12/2019 - 15/12/2019
30016 184 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 12 281 02/12/2019 - 15/12/2019
30017 184 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร ปกติ 10 65 02/12/2019 - 15/12/2019