รายละเอียด

โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมฯ

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
10005 178 ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 50 02/12/2019 - 15/12/2019
10006 178 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 79 02/12/2019 - 15/12/2019
10007 178 ดุริยางคศาสตร์สากล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 30 95 02/12/2019 - 15/12/2019
10011 178 ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 107 02/12/2019 - 15/12/2019
10013 178 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 109 02/12/2019 - 15/12/2019
10015 178 ทัศนศิลป์-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 118 02/12/2019 - 15/12/2019
10043 178 การออกแบบสื่อสาร-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 336 02/12/2019 - 15/12/2019
10048 178 ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 25 140 02/12/2019 - 15/12/2019
10050 178 นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 70 02/12/2019 - 15/12/2019
10051 178 ศิลปศึกษา (กศ.บ.)-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 106 02/12/2019 - 15/12/2019
10052 178 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 15 19 02/12/2019 - 15/12/2019
10053 178 นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม-โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปกติ 20 22 02/12/2019 - 15/12/2019