รายละเอียด

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
09015 182 วิศวกรรมโลจิสติกส์-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 30 6 02/12/2019 - 15/12/2019
09018 182 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 20 5 02/12/2019 - 15/12/2019
30001 182 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 9 02/12/2019 - 15/12/2019
30002 182 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 7 02/12/2019 - 15/12/2019
30003 182 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 2 02/12/2019 - 15/12/2019
30009 182 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 3 3 02/12/2019 - 15/12/2019
30010 182 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 3 0 02/12/2019 - 15/12/2019
30011 182 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 3 2 02/12/2019 - 15/12/2019
30013 182 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 6 02/12/2019 - 15/12/2019
30016 182 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 8 02/12/2019 - 15/12/2019
30017 182 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 3 02/12/2019 - 15/12/2019
69001 182 อัญมณีและเครื่องประดับ-โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ปกติ 2 0 02/12/2019 - 15/12/2019