รายละเอียด

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
01005 181 ภาษาอังกฤษ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 814 02/12/2019 - 15/12/2019
01021 181 ปรัชญาและศาสนา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 28 02/12/2019 - 15/12/2019
01026 181 ภาษาไทย (กศ.บ.) -โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 99 02/12/2019 - 15/12/2019
01115 181 ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 160 02/12/2019 - 15/12/2019
02001 181 คณิตศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 15 82 02/12/2019 - 15/12/2019
02002 181 เคมี-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 91 02/12/2019 - 15/12/2019
02003 181 ชีววิทยา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 22 102 02/12/2019 - 15/12/2019
02004 181 ฟิสิกส์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 22 24 02/12/2019 - 15/12/2019
02010 181 วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 25 37 02/12/2019 - 15/12/2019
02107 181 วัสดุศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 24 02/12/2019 - 15/12/2019
03001 181 ประวัติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 2 14 02/12/2019 - 15/12/2019
03023 181 สังคมศึกษา (กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 210 02/12/2019 - 15/12/2019
03102 181 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 25 02/12/2019 - 15/12/2019
208 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 5 1 02/12/2019 - 15/12/2019
03108 181 รัฐประศาสนศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 35 147 02/12/2019 - 15/12/2019
03109 181 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 35 224 02/12/2019 - 15/12/2019
208 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 20 18 02/12/2019 - 15/12/2019
03110 181 การเมืองการปกครอง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 35 179 02/12/2019 - 15/12/2019
03115 181 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา:การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 96 02/12/2019 - 15/12/2019
208 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา:การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 12 02/12/2019 - 15/12/2019
03116 181 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา:การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 31 02/12/2019 - 15/12/2019
208 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา:การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 3 02/12/2019 - 15/12/2019
03117 181 นิติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 186 02/12/2019 - 15/12/2019
208 นิติศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 43 02/12/2019 - 15/12/2019
04007 181 ผู้นำนันทนาการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 96 02/12/2019 - 15/12/2019
04100 181 สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 4 64 02/12/2019 - 15/12/2019
04101 181 พลศึกษา(กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 142 02/12/2019 - 15/12/2019
04102 181 สุขศึกษา(กศ.บ.)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 31 02/12/2019 - 15/12/2019
04121 181 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 25 143 02/12/2019 - 15/12/2019
05044 181 อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 3 02/12/2019 - 15/12/2019
05106 181 การศึกษาตลอดชีวิต(เอกคู่)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 243 02/12/2019 - 15/12/2019
05108 181 จิตวิทยาและการแนะแนว-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 72 02/12/2019 - 15/12/2019
05109 181 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน(เอกคู่)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 67 02/12/2019 - 15/12/2019
05110 181 อุตสาหกรรมศึกษา(เอกคู่)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 19 02/12/2019 - 15/12/2019
05200 181 จิตวิทยาและการแนะแนว(เอกคู่)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 79 02/12/2019 - 15/12/2019
09001 181 วิศวกรรมเคมี-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 72 02/12/2019 - 15/12/2019
09002 181 วิศวกรรมเครื่องกล-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 40 112 02/12/2019 - 15/12/2019
09004 181 วิศวกรรมโยธา-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 104 02/12/2019 - 15/12/2019
09005 181 วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 28 02/12/2019 - 15/12/2019
09011 181 วิศวกรรมชีวการแพทย์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 264 02/12/2019 - 15/12/2019
09012 181 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 84 02/12/2019 - 15/12/2019
09013 181 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 83 02/12/2019 - 15/12/2019
09014 181 วิศวกรรมโทรคมนาคม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 13 02/12/2019 - 15/12/2019
11001 181 ทันตแพทยศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 51 02/12/2019 - 15/12/2019
30001 181 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 60 02/12/2019 - 15/12/2019
30002 181 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 2 59 02/12/2019 - 15/12/2019
30003 181 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 29 02/12/2019 - 15/12/2019
30009 181 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 73 02/12/2019 - 15/12/2019
30010 181 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 17 02/12/2019 - 15/12/2019
30011 181 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 2 71 02/12/2019 - 15/12/2019
30013 181 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 224 02/12/2019 - 15/12/2019
30016 181 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 181 02/12/2019 - 15/12/2019
30017 181 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 57 02/12/2019 - 15/12/2019
47001 181 การจัดการภูมิสังคม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 16 02/12/2019 - 15/12/2019
47002 181 การจัดการภูมิวัฒนธรรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 16 02/12/2019 - 15/12/2019
49001 181 เศรษฐศาสตร์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 227 02/12/2019 - 15/12/2019
66004 181 การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 15 211 02/12/2019 - 15/12/2019
67001 181 กายภาพบำบัด-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 388 02/12/2019 - 15/12/2019
67002 181 การส่งเสริมสุขภาพ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 8 65 02/12/2019 - 15/12/2019
68002 181 การตลาด-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 10 199 02/12/2019 - 15/12/2019
68003 181 การเงิน-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 75 02/12/2019 - 15/12/2019
68004 181 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 239 02/12/2019 - 15/12/2019
208 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) ปกติ 10 108 02/12/2019 - 15/12/2019
69001 181 อัญมณีและเครื่องประดับ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 3 4 02/12/2019 - 15/12/2019
69002 181 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 5 10 02/12/2019 - 15/12/2019
69003 181 แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 1 11 02/12/2019 - 15/12/2019
70007 181 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 15 21 02/12/2019 - 15/12/2019 -
70008 181 การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 35 29 02/12/2019 - 15/12/2019 -
71001 181 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 30 150 02/12/2019 - 15/12/2019
71004 181 นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 20 67 02/12/2019 - 15/12/2019
71005 181 นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ-โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปกติ 34 29 02/12/2019 - 15/12/2019