รายละเอียด

โครงการรับนร.หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 02/12/2019 ถึง วันที่ 15/12/2019

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
01124 006 ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 100 144 02/12/2019 - 15/12/2019
01125 006 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 30 27 02/12/2019 - 15/12/2019
09019 006 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 20 27 02/12/2019 - 15/12/2019
09020 006 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 30 4 02/12/2019 - 15/12/2019
09021 006 วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 15 4 02/12/2019 - 15/12/2019
49002 006 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 5 17 02/12/2019 - 15/12/2019
70007 006 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 30 28 02/12/2019 - 15/12/2019
70008 006 การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)-นานาชาติ ปกติ 30 25 02/12/2019 - 15/12/2019