Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1)

Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1) โควต้านักกีฬา(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 เวลา 15:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 19 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1) โครงการผู้มีทักษะพิเศษ(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 เวลา 15:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 53 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1) โครงการ รร.สาธิต/รร.เครือข่าย(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 เวลา 15:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 74 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1) พย.บ.หลักสูตรประกาศนียบัตร(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 เวลา 15:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1) บัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 เวลา 15:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 4 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1) โครงการ รร.พื้นที่ม.และปริมณฑล(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 เวลา 15:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 71 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1) โครงการเขตบริการสุขภาพฯ คณะกายภาพบำบัด(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 เวลา 15:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1) โครงการเพชรในตม(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 เวลา 15:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota (ผู้สมัครต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1) โครงการทุนเอราวัณ(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 เวลา 15:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 3 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา