Quota

Quota โควต้านักกีฬา(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 เวลา 18:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 15 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษ(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 เวลา 18:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 50 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการ รร.สาธิต/รร.เครือข่าย(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 เวลา 18:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 67 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota พย.บ.หลักสูตรประกาศนียบัตร(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 เวลา 18:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota บัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 เวลา 18:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 4 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการ รร.พื้นที่ม.และปริมณฑล(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 เวลา 18:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 68 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการเพชรในตม(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 เวลา 18:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการทุนเอราวัณ(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 13/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 เวลา 18:00 น.

สาขาวิชาที่เปิดรับ 5 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา