Quota

Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมฯ(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 13 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมฯ(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 9 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 4 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 3 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านวิทยาศาสตร์(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 6 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โควต้านักกีฬา(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 10 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการ รร.สาธิต/รร.เครือข่าย(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 50 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โควต้าโรงเรียนมัธยมเขต 7(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 40 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทย(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 12 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการ รร เทคโนโลยีฐานวิทย์(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 2 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota บัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 3 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota พย.บ.หลักสูตรประกาศนียบัตร(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการ รร.พื้นที่ม.และปริมณฑล(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 13 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการเพชรในตม(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Quota โครงการทุนเอราวัณ(TCAS2)

ปริญญาตรี โควตา

วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

สาขาวิชาที่เปิดรับ 5 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา