Portfolio

Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 05/01/2021 ถึง วันที่ 20/01/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 78 สาขา

เหลือเวลาอีก
2 วัน
Portfolio ผู้พิการ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 05/01/2021 ถึง วันที่ 20/01/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 5 สาขา

เหลือเวลาอีก
2 วัน
Portfolio โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมฯ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 05/01/2021 ถึง วันที่ 20/01/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 10 สาขา

เหลือเวลาอีก
2 วัน
Portfolio โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมฯ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 05/01/2021 ถึง วันที่ 20/01/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 12 สาขา

เหลือเวลาอีก
2 วัน
Portfolio โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 05/01/2021 ถึง วันที่ 20/01/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 3 สาขา

เหลือเวลาอีก
2 วัน
Portfolio โควต้านักกีฬา(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 05/01/2021 ถึง วันที่ 20/01/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

เหลือเวลาอีก
2 วัน
Portfolio โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 05/01/2021 ถึง วันที่ 20/01/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 12 สาขา

เหลือเวลาอีก
2 วัน
Portfolio โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 05/01/2021 ถึง วันที่ 20/01/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 8 สาขา

เหลือเวลาอีก
2 วัน