Portfolio

Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 13/12/2021 ถึง วันที่ 24/12/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 68 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Portfolio ผู้พิการ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 13/12/2021 ถึง วันที่ 24/12/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 7 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Portfolio โครงการผู้มีทักษะพิเศษ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 13/12/2021 ถึง วันที่ 24/12/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 37 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Portfolio โควต้านักกีฬา(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 13/12/2021 ถึง วันที่ 24/12/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 7 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Portfolio โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 13/12/2021 ถึง วันที่ 24/12/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 12 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
Portfolio โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ(TCAS1)

ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน

วันที่รับสมัคร 13/12/2021 ถึง วันที่ 24/12/2021

สาขาวิชาที่เปิดรับ 10 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา