ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 

TCAS รอบที่ 3 Admission  ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2565 ที่ เว็บไซต์ ทปอ.  https://www.mytcas.com/ 

ระเบียบการรับสมัครตามเอกสารแนบท้าย
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 เมษายน 2565     


วันที่ประกาศข่าว
24/01/2022
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@g.swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่