เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ สำหรับการรับสมัครเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ้างอิงเกณฑ์การเทียบวุฒิตาม "ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565" ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ดูรายละเอียด.ได้ที่ https://www.mytcas.com/news/ged 

 

ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกกำหนด


วันที่ประกาศข่าว
01/09/2021
เอกสารแนบ
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่