การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ 2 /กสพท ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2564

ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ฯ หรือยืนยันสิทธิ์ ในTCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ 2  /กสพท

รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ http://istart.swu.ac.th

และนำแบบฟอร์มการชำระเงินรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

ระหว่างวันที่ 17 – 22  มิถุนายน 2564

*ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนและรายงานตัว ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก ก่อนหน้านั้นระบบยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

 

หากผู้ใดไม่รายงานตัวและไม่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนิสิตตามวันที่กำหนดถือว่าไม่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต หากปรากฏในภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ แม้จะรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิต 
โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวตามเอกสารแนบท้าย

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนนิสิต โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 15614 , 15662

หรือ งานรับนิสิตใหม่ E-mail: admission@swu.ac.th 
โทรศัพท์ 084-230-2618   084-982-0062  084-058-3321   084-017-0676  091-737-7216 

ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)


วันที่ประกาศข่าว
10/06/2021
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา