ช่องทางการติดต่อสอบถามปัญหาการรายงานตัว หรือ การส่งเอกสารรายงานตัว หรือ การชำระค่าเทอม หรือ ใบเสร็จค่าเทอม

1. สามารถขอรับใบเสร็จค่าเทอมหลังชำระเงินไปแล้ว 7 วันทำการ ได้ที่ ส่วนการคลัง 

    ช่องทางติดต่อ:

         E-mail: manussawan@swu.ac.th  โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
                        1. ชื่อ-นามสกุลนิสิต    2. รหัสนิสิต    3. คณะ    4. ต้องการใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่...   

                        5. เบอร์โทร นิสิต/ผู้ปกครอง    6. ที่อยู่จัดส่ง (มหาวิทยาลัยจะจัดส่ง ใบเสร็จค่าเทอม ให้นิสิตตามที่อยู่ที่นิสิตแจ้ง)

         โทร.: 02-649-5000 ต่อ 15605 หรือ 15609

 

 

2. สามารถติดต่อสอบถามปัญหาการรายงานตัว หรือ การส่งเอกสารรายงานตัว หรือ การชำระค่าเทอม

    หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตัว ได้ที่ งานทะเบียนนิสิตและสถิติ   ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

    ช่องทางติดต่อ:

        E-mail: eds@g.swu.ac.th

        โทร.: 02-649-5718, 02-649-5720, 02-258-4196, 02-649-5000 ต่อ 15614, 15662 

        Facebook: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  (สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ได้ที่เอกสารแนบ)

 


วันที่ประกาศข่าว
10/06/2021
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่