ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 3/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564

เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ให้มีประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 3/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่