ขยายเวลาการเปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

บัณฑิตวิทยาลัย ขอขยายการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) จากเดิมรับสมัครถึง วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยกําหนดการสอบและประกาศผลจะเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครนิสิตใหม่ วันประกาศสถานที่ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ วันประเมินทักษะภาษาอังกฤษ วันสอบสัมภาษณ์วิชาการ สอบข้อเขียน  วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกรอกประวัติรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น  ประจําปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) 


วันที่ประกาศข่าว
17/04/2021
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน