ประกาศองค์ประกอบ (GAT/PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา) ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

             

          องค์ประกอบ (GAT/PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา) แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในประกาศนี้ใช้คัดเลือก 

เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 หรือ TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสมัคร โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันเปิดรับสมัคร โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th

 

 

ข้อมูลฉบับปรับปรุง 9 พย 63


วันที่ประกาศข่าว
09/11/2020
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่