ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ้างอิงเกณฑ์การเทียบวุฒิตาม "ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา" ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


วันที่ประกาศข่าว
07/08/2022
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อข่าวกรุงเทพ
admission@g.swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่