รายละเอียด

สูงกว่าปริญญาตรี สอบตรง

วันที่รับสมัคร 05/09/2022 ถึง วันที่ 09/01/2023

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
34 วัน
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
95173 112 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษและการดูแล)-ป.บัณฑิต ปกติ 30 0 01/12/2022 - 20/12/2022