รายละเอียด

สูงกว่าปริญญาตรี สอบตรง

วันที่รับสมัคร 05/09/2022 ถึง วันที่ 30/12/2022

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
24 วัน
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
96009 601 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ปกติ 10 1 20/10/2022 - 20/12/2022
96063 110 ศิลปศึกษา-กศ.ด. ปกติ 5 0 02/12/2022 - 16/12/2022 -