รายละเอียด

สูงกว่าปริญญาตรี สอบตรง

วันที่รับสมัคร 05/09/2022 ถึง วันที่ 30/12/2022

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
24 วัน
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
95145 655 ศิลปศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.ม.) ปกติ 8 1 05/09/2022 - 06/12/2022