รายละเอียด

สูงกว่าปริญญาตรี สอบตรง

วันที่รับสมัคร 09/03/2021 ถึง วันที่ 21/06/2021

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
6 วัน
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
95173 112 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษและการดูแล)-ป.บัณฑิต นอกเวลาราชการ 14 7 09/03/2021 - 21/06/2021