รายละเอียด

สูงกว่าปริญญาตรี สอบตรง

วันที่รับสมัคร 09/03/2021 ถึง วันที่ 21/06/2021

หลักสูตรเปิดรับ 40 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
5 วัน
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
96004 110 เทคโนโลยีการศึกษา-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 1 1 09/03/2021 - 21/06/2021
96008 643 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
644 วิทยาศาสตรศึกษา-สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 5 1 09/03/2021 - 21/06/2021
96009 601 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-เน้นการทำวิจัย นอกเวลาราชการ 4 1 09/03/2021 - 21/06/2021
602 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 4 4 09/03/2021 - 21/06/2021
618 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96022 602 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 3 0 09/03/2021 - 21/06/2021
618 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96023 602 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 2 09/03/2021 - 21/06/2021
618 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96024 123 ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-ศศ.ด. นอกเวลาราชการ 10 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96025 110 คณิตศาสตร์-กศ.ด. ในเวลาราชการ 3 0 09/03/2021 - 21/06/2021
128 คณิตศาสตร์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96028 128 พัฒนศึกษาศาสตร์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 1 09/03/2021 - 21/06/2021
นอกเวลาราชการ 1 4
96029 643 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 3 0 09/03/2021 - 21/06/2021
644 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 3 1 09/03/2021 - 21/06/2021
96034 110 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ด. ในเวลาราชการ 1 3 09/03/2021 - 21/06/2021
96038 602 กายภาพบำบัด-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 4 0 09/03/2021 - 21/06/2021
618 กายภาพบำบัด-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96044 659 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1 เน้นการวิจัย/รับวุฒิ ป.โท) นอกเวลาราชการ 3 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96045 602 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 2 2 09/03/2021 - 21/06/2021
96046 128 จิตวิทยาประยุกต์-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 9 9 09/03/2021 - 21/06/2021
96051 601 วิศวกรรมไฟฟ้า-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
นอกเวลาราชการ 5 0
96059 703 ภาษาไทย-ภาษาและวรรณคดีไทย นอกเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
704 ภาษาไทย-ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกเวลาราชการ 4 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96061 128 ภาษาและการสื่อสารสากล-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 8 5 09/03/2021 - 21/06/2021
96062 128 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 3 0 09/03/2021 - 21/06/2021
นอกเวลาราชการ 3 0
96063 110 ศิลปศึกษา-กศ.ด. นอกเวลาราชการ 8 3 09/03/2021 - 21/06/2021
96064 128 ภูมิสารสนเทศ-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
นอกเวลาราชการ 5 0
96065 123 ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย-ศศ.ด. นอกเวลาราชการ 9 1 09/03/2021 - 21/06/2021
96066 601 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 1 0 09/03/2021 - 21/06/2021
602 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
618 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0 09/03/2021 - 21/06/2021
706 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการวิจัย / รับวุฒิ ป.ตรี ในเวลาราชการ 1 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96067 128 สังคมศึกษา-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
นอกเวลาราชการ 10 0
96068 602 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) นอกเวลาราชการ 6 0 09/03/2021 - 21/06/2021
618 การจัดการทางสังคม-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) นอกเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
96069 601 จุลชีววิทยาประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
602 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021
618 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0 09/03/2021 - 21/06/2021