รายละเอียด

สูงกว่าปริญญาตรี สอบตรง

วันที่รับสมัคร 11/09/2020 ถึง วันที่ 30/10/2020

หลักสูตรเปิดรับ 23 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
1 วัน
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
96022 602 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 1 0 11/09/2020 - 30/10/2020
618 เคมีประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 1 0 11/09/2020 - 30/10/2020
96023 602 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
618 เทคโนโลยีชีวภาพ-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
96025 128 คณิตศาสตร์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 1 11/09/2020 - 30/10/2020
96029 643 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
644 ฟิสิกส์ -สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
96034 110 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ด. ในเวลาราชการ 1 2 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 1 2
96044 659 วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1 เน้นการวิจัย/รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 1 1 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 4 0
96048 633 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-การจัดการนันทนาการ ปร.ด. นอกเวลาราชการ 2 0 11/09/2020 - 30/10/2020
650 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-การจัดการกีฬา ปร.ด. นอกเวลาราชการ 2 0 11/09/2020 - 30/10/2020
96051 601 วิศวกรรมไฟฟ้า-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 3 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 2 0
96061 128 ภาษาและการสื่อสารสากล-ปร.ด. นอกเวลาราชการ 10 7 11/09/2020 - 30/10/2020
96062 128 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-ปร.ด. ในเวลาราชการ 3 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 1 0
96064 128 ภูมิสารสนเทศ-ปร.ด. ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 3 0
96066 601 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 1 0 11/09/2020 - 30/10/2020
602 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 4 0 11/09/2020 - 30/10/2020
618 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 4 0 11/09/2020 - 30/10/2020
706 นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์-เน้นการวิจัย / รับวุฒิ ป.ตรี ในเวลาราชการ 1 0 11/09/2020 - 30/10/2020
96067 128 สังคมศึกษา-ปร.ด. ในเวลาราชการ 2 6 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 10 0
96069 601 จุลชีววิทยาประยุกต์-เน้นการทำวิจัย ในเวลาราชการ 3 0 11/09/2020 - 30/10/2020
602 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.โท) ในเวลาราชการ 3 0 11/09/2020 - 30/10/2020
618 จุลชีววิทยาประยุกต์-มีรายวิชาและทำวิจัย (รับวุฒิ ป.ตรี) ในเวลาราชการ 3 0 11/09/2020 - 30/10/2020