รายละเอียด

สูงกว่าปริญญาตรี สอบตรง

วันที่รับสมัคร 11/09/2020 ถึง วันที่ 30/10/2020

หลักสูตรเปิดรับ 33 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
1 วัน
รายละเอียด

รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา สาขาวิชา - กลุ่มสาขา สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวนผู้สมัคร วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
95010 107 คณิตศาสตร์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 9 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 11 1
95011 107 เคมี-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 1 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 10 0
95013 107 ชีววิทยา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 8 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 5 0
109 ชีววิทยา-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
95019 107 ฟิสิกส์-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 0 11/09/2020 - 30/10/2020
109 ฟิสิกส์-วท.ม. ในเวลาราชการ 8 0 11/09/2020 - 30/10/2020
95022 108 ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 3 11 11/09/2020 - 30/10/2020
95057 108 ประวัติศาสตร์-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 10 0 11/09/2020 - 30/10/2020
95086 707 การตลาด-สำหรับผู้บริหาร นอกเวลาราชการ 30 4 11/09/2020 - 30/10/2020
95087 707 การจัดการ-สำหรับผู้บริหาร นอกเวลาราชการ 30 1 11/09/2020 - 30/10/2020
95107 109 วิทยาการการประเมิน-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 22 1
95114 109 เทคโนโลยีชีวภาพ-วท.ม. ในเวลาราชการ 8 1 11/09/2020 - 30/10/2020
95121 109 วิทยาการเภสัชภัณฑ์-วท.ม. ในเวลาราชการ 4 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 9 0
95127 109 วัสดุศาสตร์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
95130 107 สุขศึกษาและพลศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 1 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 10 0
95140 124 วิศวกรรมโยธา-วศ.ม. ในเวลาราชการ 1 2 11/09/2020 - 30/10/2020
95141 657 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.1 ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 5 0
658 วิศวกรรมเครื่องกล-(วศ.ม.) แบบ ก.2 ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 5 0
95143 109 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 1 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 1 0
95144 109 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-วท.ม. ในเวลาราชการ 6 1 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 3 0
95146 109 ภูมิสารสนเทศ-วท.ม. ในเวลาราชการ 10 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 7 0
95149 108 การจัดการกีฬาและนันทนาการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 8 1 11/09/2020 - 30/10/2020
95152 124 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.ม. ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 5 0
95155 108 การออกแบบเพื่อธุรกิจ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
95156 108 เศรษฐศาสตร์การจัดการ-ศศ.ม. นอกเวลาราชการ 7 2 11/09/2020 - 30/10/2020
95162 700 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นอกเวลาราชการ 5 2 11/09/2020 - 30/10/2020
701 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-นวัตกรรมสื่อสาร นอกเวลาราชการ 14 0 11/09/2020 - 30/10/2020
702 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร-การสื่อสารสุขภาพ นอกเวลาราชการ 11 0 11/09/2020 - 30/10/2020
95164 125 นโยบายและการจัดการสาธารณะ-รป.ม. ในเวลาราชการ 4 0 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 8 2
95165 109 การจัดการตราสินสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)-วท.ม. นอกเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
95170 124 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.ม. ในเวลาราชการ 14 0 11/09/2020 - 30/10/2020
95172 109 จุลชีววิทยาประยุกต์-วท.ม. ในเวลาราชการ 5 0 11/09/2020 - 30/10/2020
95174 107 สังคมศึกษา-กศ.ม. ในเวลาราชการ 10 1 11/09/2020 - 30/10/2020
นอกเวลาราชการ 11 1