สมัครระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบตรง รอบที่ 1

วันที่รับสมัคร 22/12/2020 ถึง วันที่ 12/02/2021

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ปริญญาโท สอบตรง รอบที่ 1

วันที่รับสมัคร 22/12/2020 ถึง วันที่ 12/02/2021

หลักสูตรเปิดรับ 64 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ปริญญาเอก สอบตรง รอบที่ 1

วันที่รับสมัคร 22/12/2020 ถึง วันที่ 24/02/2021

หลักสูตรเปิดรับ 42 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา