สมัครระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบตรง รอบที่ 1

วันที่รับสมัคร 03/09/2021 ถึง วันที่ 09/11/2021

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ปริญญาโท สอบตรง รอบที่ 1

วันที่รับสมัคร 03/09/2021 ถึง วันที่ 29/10/2021

หลักสูตรเปิดรับ 40 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ปริญญาเอก สอบตรง รอบที่ 1

วันที่รับสมัคร 03/09/2021 ถึง วันที่ 01/11/2021

หลักสูตรเปิดรับ 29 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา