ระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15716,15665,11544,11545

แฟกซ์ 0 2260 2652

เวลาติดต่อ จ.- ศ. 8.30 - 16.30 น.

admission@g.swu.ac.th

ระดับบัณฑิตศึกษา

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 12428, 12429

เวลาติดต่อ จ.- ศ. 8.30 - 16.30 น.

admission@g.swu.ac.th