ระดับปริญญาตรี

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15716,15665

แฟกซ์ 0 2260 2652

เวลาติดต่อ จ.- ศ. 8.30 - 16.30 น.

admission@g.swu.ac.th

ระดับบัณฑิตศึกษา

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15646

เวลาติดต่อ จ.- ส. 8.30 - 16.30 น.

admission@g.swu.ac.th